ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER) ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προκηρύχθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, διάρκειας περίπου 6 μηνών, με εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.

Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό
  • Επαγγελματική Εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

 Τι περιλαμβάνει η δράση;

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε 4 φάσεις.
  2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  4. Πρακτική άσκηση-on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους παρακάτω παραγωγικούς  κλάδους της οικονομίας:
 Κλάδος Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών
 Κλάδος Υγείας – Πρόνοιας
 Κλάδος Τουρισμού – Επισιτισμού