Τεχνικός Ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΝΩΣΗ Α.Ε.  σύμφωνα με την ΥΑ 39278/1823/25.7.2018 πραγματοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια υποχρεωτικής κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στη Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας) και Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3850/2010) για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Δύναται είτε ο εργοδότης είτε εργαζόμενος της επιχείρησης να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ, ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τεχνικοί Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας (Διάρκειας 10 ωρών)

  • Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης εντάσσονται σε μία ομάδα (άρθρο 4 απόφασης).
  • Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 10 εκπαιδευτικές-διδακτικές ώρες (2 ημέρες επιμόρφωσης).
  • Το θεματολόγιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης.

Τεχνικοί Ασφαλείας  Β΄ κατηγορίας (Διάρκειας 35 ωρών)

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης κατατάσσονται σε τρεις ομάδες :

α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους 

β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους 

γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους

Πατώντας στο κουμπί “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” , μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ώστε να δηλώσετε συμμετοχή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις λάβουμε την αίτηση σας!