19th Ave New York, NY 95822, USA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το  «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» είναι υψηλής ποιότητας και ο προγραμματισμός τους επικεντρώνεται σε προγράμματα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό σε γνώσεις και δεξιότητες. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν στο σύνολο το φάσμα της διάγνωσης, του προγραμματισμού και της εφαρμογής ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σκοπός μας είναι τα προγράμματα σπουδών να καλύπτουν πλήρως τις νέες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και παράλληλα και οι καταρτιζόμενοι εκμεταλλευόμενοι την πολυετή εμπειρία μας και τον μεγάλο αριθμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να επιλέξουν την καταλληλότερη επιχείρηση πρακτικής άσκησης με σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» από το έτος ίδρυσης έως σήμερα βρίσκεται σε μια σταθερή ανοδική πορεία. Κατόρθωσε να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και παρέχει πλέον ένα ολοκληρωμένο φάσμα κατάλληλων αυξημένων υπηρεσιών. Συνεργάζεται με τους ποιο καταξιωμένους καθηγητές στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι ανώτεροι υπάλληλοι της επιχείρησης είναι ικανοί επαγγελματίες με σύγχρονες ιδέες και πάντα έτοιμοι να προτείνουν λύσεις σε οποιοδήποτε θέμα και αν προκύψει.

Το «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» έχει διαμορφώσει μια σύγχρονη και ισχυρή οργανωτική και διοικητική δομή, η οποία είναι έντονα βασισμένη στον ανθρώπινο παράγοντα, μέσω της διοικητικής αποκέντρωσης, της αποτελεσματικότητας και της πλήρους συμμετοχής στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η οργανωτική δομή υποστηρίζεται από τα ενημερωμένα λογισμικά συστήματα που ενσωματώνονται στις λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης στο σύνολό της.

Το «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ό,τι αφορά όλα τα γνωστικά πεδία, βάσει του Συστήματος Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

Ποιότητα στο «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» θεωρούμε την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που να ικανοποιούν πλήρως και αποτελεσματικά τους καταρτιζόμενους, τηρώντας τόσο τους βασικούς κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, όσο και εφαρμόζοντας νέες πρωτοποριακές μεθόδους, βασισμένες στην επιστημονική έρευνα που αφορά τη συνεχιζόμενη και δια – βίου εκπαίδευση.

Πελάτες του «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.», θεωρούνται οι καταρτιζόμενοι.

Βασική αρχή και δέσμευση του «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.», αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους καταρτιζόμενους, υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει το «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Οι βασικοί στόχοι του ΣΔΠ που εφαρμόζει το «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» είναι:

 • Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, καθώς και απόκτηση τεχνογνωσίας σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
 • Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση προγραμμάτων.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και του ΣΔΠ.
 • Η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των καταρτιζόμενων και των συνεργατών του «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.».
 • Η αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.».
 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την ικανοποίηση των καταρτιζόμενων.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Διοικούσα Επιτροπή του «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.».
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος του «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.».
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, το «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.»:

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, το «ΓΝΩΣΗ Α.Ε.» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.